Aktualności

Informacje z rynku

 

Informujemy, że możliwość składania oświadczeń została przedłużona do dnia 13 sierpnia 2019.

Biuro Axpo jest nieczynne w soboty i niedziele dlatego bardzo zachęcamy do wysyłania oświadczeń drogą pocztową bądź składania ich osobiście w godzinach funkcjonowania biura od ponidzeałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.  

 

Oświadczenia potwierdzające status odbiorcy końcowego: 

 

W związku z nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (dalej:Ustawa) odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

  • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami,
  • szpitalami,
  • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mają obowiązek złożenia do Axpo Polska Sp. z o.o. oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą rozpatrzenia możliwości utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z Ustawy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Ustawy i dostępny jest pod tym linkiem. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczenia w formie pisemnej należy składać do 26 lipca br. do siedziby Axpo Polska sp. z o.o. (decyduje data wpływu). Szczegóły dotyczące ustalenia kategorii przedsiębiorstwa znajdą Państwo w przepisach powołanych w Oświadczeniu oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212).