Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie internetowej i zainteresowanie Axpo. Niniejsza polityka prywatności zawiera przeznaczone dla gości odwiedzających naszą stronę internetową informacje dotyczące zbierania danych osobowych a także celu przetwarzania i analizy danych.

Poprzez wyświetlenie niniejszej strony internetowej i znajdujących się na niej linków, oświadczacie Państwo jako użytkownicy, że wyrażacie zgodę na gromadzenie i wykorzystanie Państwa danych w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Przyjmujecie również Państwo do wiadomości, że niniejsza polityka prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Axpo wedle wyłącznego uznania spółki i bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsza wersja polityki jest zawsze wersją obowiązującą, jednak zawsze będziemy postępować z Państwa danymi osobowymi w sposób zgodny z wersją polityki prywatności obowiązującą na chwilę uzyskania tych danych.

Ochrona Państwa prywatności jest dla Axpo istotna, a Państwa dane wykorzystywane będą zgodnie z obowiązującymi na terytorium Unii Europejskiej i Szwajcarii przepisami ochrony danych osobowych.

Axpo Holding AG, Parkstrasse 23, CH - 5401 Baden


Informacje dodatkowe

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Wyświetlenie niniejszej strony powoduje automatyczne zapisanie danych w plikach logowania na okres 6 miesięcy, po upływie którego dane są automatycznie kasowane (patrz również rozdziały dotyczące „Ciasteczek” i „Wtyczek mediów społecznościowych”). Zapisywane dane w szczególności obejmują Państwa adres IP lub adres IP dostawcy usług internetowych, stronę domową (stronę, z której przeszli Państwo na naszą stronę), typ przeglądarki, system operacyjny i platformę, odwiedzane strony w domenie axpo.com, a także datę i czas i dostępu (dalej określane mianem “danych połączenia”). Dane połączenia zawierają informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez użytkowników; wykorzystywane są do celów statystycznych oraz do wprowadzania wewnętrznych środków celem poprawy bezpieczeństwa i jakości.

Rejestrując się w internetowych portalach, wypełniając kwestionariusze, subskrybując newslettery lub wykonując inne działania na naszej stronie internetowej przekazujecie nam Państwo informacje na swój temat, np. Państwa imię i nazwisko, adres, adres email (“dane treści”). Przekazując te dane wyrażacie Państwo zgodę na to, by Państwa dane osobowe były przechowywane i przetwarzane dla celów analitycznych opisanych w niniejszej polityce. 

Newsletter

Nasza strona oferuje możliwość zapisania się do newsletterów. Dane podane przy zapisywaniu się do newsletterów są wykorzystywane wyłącznie dla celów ich wysyłania, chyba że wyraziliście Państwo zgodę na wykorzystanie danych w innych kontekstach. Możecie Państwo w każdym czasie anulować subskrypcję przy użyciu opcji anulowania subskrypcji dostępnej w newsletterze.

 

Prywatność danych zawartych w aplikacjach o pracę oraz podanych w toku procesu aplikacyjnego

Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie aplikacji o pracę zbierają i przetwarzają dane osobowe osób aplikujących. Przetwarzanie może również następować w formie elektronicznej. W szczególności ma to miejsce kiedy osoba aplikująca przekazuje osobie odpowiedzialnej za rekrutację odpowiednią dokumentację stanowiącą część aplikacji o pracę w formie elektronicznej, na przykład drogą mailową. W przypadku zawarcia z osobą aplikującą umowy o pracę, przekazane dane zostaną zachowane dla celów przetwarzania stosunku pracy zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli z osobą aplikującą nie zostanie zawarta umowa o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie skasowane po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia o odrzuceniu aplikacji, o ile po stronie osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych nie zaistnieją inne uzasadnione przyczyny przemawiające przeciwko skasowaniu takich dokumentów.

Ujawnianie danych

Axpo Holding AG z zasady nie ujawnia Państwa danych osobowych osobom trzecim spoza spółki bez Państwa wyraźnej zgody. Axpo zastrzega sobie prawo ujawnienia Państwa danych zewnętrznym firmom lub ich przedstawicielom w celu wykonania na naszą rzecz usług oraz dla celów wskazanych powyżej. Takie zewnętrzne firmy i ich przedstawiciele są zobowiązani wobec Axpo do wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz naszą polityką prywatności. Prócz tego dane są ujawniane osobom trzecim jeżeli wymagają tego przepisy prawa, orzeczenia sądowe lub rozporządzenia władz publicznych.

 

Prawo do dostępu, zmiany i sprzeciwu

Przetwarzając Państwa dane osobowe staramy się zapewnić za pomocą odpowiednich środków, że będą one wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i że są one zgodne z prawdą i aktualne. W każdym momencie macie Państwo prawo do wystąpienia o bezpłatne udzielenie pisemnej informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Wnioski o takie informacje należy przesyłać na piśmie na nasz adres pocztowy, wraz z kopią Państwa dowodu tożsamości lub paszportu.

Macie również Państwo prawo do wystąpienia o dokonanie poprawek niezgodności w Państwa danych osobowych, a także o ograniczenie przetwarzania odpowiednich danych osobowych. Macie Państwo prawo do wystąpienia o usunięcie Państwa danych osobowych, o ile nie jesteśmy zobowiązani lub uprawnieni do zachowania tych danych na podstawie obowiązujących praw i przepisów. Celem skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt na adres privacy@axpo.pl

 

Ochrona danych

Przesyłanie danych na stronę Axpo Holding AG odbywa się za pośrednictwem otwartej, transgranicznej sieci dostępnej dla każdego. Przesył danych nie jest szyfrowany. Z tego powodu nie da się wykluczyć utraty przesyłanych danych, uzyskania dostępu do nich przez osoby trzecie lub prześledzenia kontaktu do Axpo Holding AG. Wobec powyższego istnieje możliwość ujawnienia lub zmodyfikowania Państwa danych. Co więcej, dane przesyłane za pośrednictwem Internetu mogą być przekazywane ponad granicami krajowymi, a zatem poprzez terytorium państw, w których nie obowiązują równie surowe wymogi co do prywatności danych, jak to ma miejsce w Szwajcarii, również w sytuacji, gdy nadawca i odbiorca danych zlokalizowani są na terytorium Szwajcarii. Axpo Holding AG nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie ani pośrednie szkody spowodowane przesyłaniem danych pomiędzy odwiedzającymi stronę internetową a Axpo Holding AG.

Axpo Holding AG wprowadziło jednak środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych przed niepowołanym dostępem i zapewnienie autentyczności strony internetowej, integralności i poufności danych przesyłanych za pośrednictwem naszej sieci wewnętrznej (intranetu).

Dostęp do danych osobowych ograniczony jest do tych pracowników, którym takie informacje są niezbędne. Są oni zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych. 

Przechowywanie danych

Przechowujemy Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez okres niezbędny dla opisanych w niniejszym dokumencie celów. Szwajcarska federalna ustawa o poczcie i telekomunikacji wprowadza prawny obowiązek przechowywania danych połączeń otrzymanych w okresie ostatnich sześciu miesięcy. Użytkownik może wystąpić o usunięcie jego/jej danych wysyłając wiadomość mailową na adres info@axpo.com

Przekazywanie danych za granicę

Grupa Axpo zajmuje się produkcją, obrotem i sprzedażą energii na terytorium Szwajcarii, Europy i USA. Państwa dane mogą zostać przekazane do bazy danych stanowiącej własność Axpo Group, zlokalizowanej poza krajem Państwa zamieszkania, w kraju, gdzie nie obowiązują równie surowe wymogi w zakresie prywatności danych, co w Państwa kraju zamieszkania.

Aby zagwarantować ochronę Państwa danych, Axpo wprowadziło wiążące zasady firmowe oraz zestaw wewnętrznych zasad i narzędzi opartych na unijnych przepisach dotyczących ochrony danych celem ochrony prywatności przy przesyłaniu informacji z terytorium Unii Europejskiej (UE) oraz Szwajcarii, a także krajów położonych poza Europą. Ten zestaw uzgodnień zobowiązuje podmioty zależne Axpo do stosowani się do surowych zapisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Ciasteczka

Niniejsza strona internetowa korzysta również z ciasteczek do śledzenia sposobu korzystania ze strony internetowej. Ciasteczka to niewielkie pliki z danymi, które strony internetowe umieszczają na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie po wyświetleniu danej witryny. W ten sposób strona “zapamiętuje” na pewien czas pewne wprowadzone dane i ustawienia (np. login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje), dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie wprowadzać tych parametrów przy kolejnych odwiedzinach na stronie lub podczas nawigacji po witrynie.

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka celem zapisania Państwa udziału w kwestionariuszach dotyczących przydatności zawartych na stronie treści (dzięki czemu nie będziecie Państwo otrzymywać kolejnych zapytań w wyskakującym oknie) lub Państwa decyzji o korzystaniu lub nie z ciasteczek na portalu. Niektóre z filmów zamieszczonych na naszych stronach również korzystają z ciasteczek celem wygenerowania anonimowych statystyk co do uprzednio odwiedzonych stron i wyświetlonych filmów.

Akceptacja ciasteczek nie jest niezbędna celem korzystania z portalu, ale ułatwia poruszanie się w sieci. Możecie Państwo zablokować lub skasować ciasteczka za pomocą przeglądarki, jednak może to negatywnie wpłynąć na niektóre z funkcji portalu.

Informacje zbierane przy pomocy ciasteczek nie będą wykorzystywane aby Państwa zidentyfikować. Ciasteczka służą wyłącznie do celów opisanych w niniejszej polityce.

Możecie Państwo swobodnie kontrolować lub kasować ciasteczka. Informacje jak to zrobić dostępne są na stronie aboutcookies.org. Możecie Państwo skasować wszystkie ciasteczka zapisane w Państwa komputerze, a większość przeglądarek jest wyposażona w opcje umożliwiające odrzucanie ciasteczek. Może to jednak spowodować, że za każdym razem będziecie Państwo zmuszeni do ręcznej korekty niektórych ustawień przy każdych odwiedzinach na danej stronie internetowej, a także może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności niektórych elementów strony.

Wtyczki do mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki mediów społecznościowych, na przykład przycisk „Lubię to” z Facebooka. Po wyświetleniu strony, wtyczki te automatycznie przekazują Państwa dane (adres IP, datę i czas odwiedzin itp.) odpowiedniemu dostawcy, niezależnie od tego, czy klikniecie Państwo w taki przycisk albo posiadacie konto w takim serwisie społecznościowym.

  • Twitter (Provider: Twitter Inc.), 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA94107, USA, Privacy policy

  • Facebook (Provider: Facebook Inc.), 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Privacy policy

  • YouTube (Provider: YouTube LLC), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, Privacy policy

  • Linkedin (Provider: Linkedin Inc.), 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA, Privacy policy

  • Xing (Provider: XING SE), Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany, Privacy policy

Analiza ruchu sieciowego

Narzędzia do analizy ruchu sieciowego “Google Analytics” i "Siteimprove" stosowane są do anonimowej analizy nieosobowych danych użytkowników (danych połączenia) celem identyfikacji trendów i usprawnienia naszej oferty sieciowej. Wobec powyższego, powyższe dane są przetwarzane również przez inne podmioty poza Axpo Holding AG. Dane są przetwarzane również przez Google w imieniu Axpo. Google wykorzystuje te informacje do przeanalizowania sposobu, w jaki korzystacie Państwo z naszej strony, generowania sprawozdań z czynności wykonywanych na stronie oraz dostarczenia dodatkowych usług związanych ze stroną i sposobem korzystania z Internetu. Google może przekazywać te informacje również osobom trzecim, jeżeli to wymagane przepisami prawa lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Adres IP przekazany do Google Analytics z Państwa przeglądarki nie jest powiązany z innymi danymi Google. (Patrz poniższe warunki usługi Google Analytics). 

  • Google Analytics (Provider: Google Inc.; Purpose: Website-Analyse), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Privacy policy

  • Siteimprove (Provider: Siteimprove GmbH; Purpose: Website-Analyse), Landoltstrasse 1, 8006 Zürich, Schweiz, Privacy policy

Linki

Niniejsza strona może zawierać treści dostarczane przez osoby trzecie lub linki do innych stron internetowych, które zostały udostępnione wyłącznie w celu ułatwienia obsługi strony i przekazania informacji. Informujemy, że niniejsza polityka prywatności nie dotyczy treści i stron internetowych dostarczanych przez osoby trzecie.

Treść stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie – w tym stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, do których prowadzą linki z niniejszej strony lub wyświetlanych w ramkach na niniejszej stronie – znajduje się poza naszą kontrolą. Axpo nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, pełność ani legalność treści i linków znajdujących się na takich stronach, jak również wszelkich ofert, usług i tym podobnych. Wykorzystanie treści lub stron internetowych dostarczanych przez osoby trzecie odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania co do przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail privacy@axpo.pl . Z przyczyn bezpieczeństwa Axpo może zastosować odpowiednie środki mające na celu potwierdzenie Państwa tożsamości.