Axpo Baltijos šalyse

Šiuo metu Axpo Nordic dalyvauja tik didmeninėje elektros rinkoje. Mažmeninėje Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos bei Estijos) rinkoje veiklos nevykdome.
Mūsų produktai ir sprendimai Baltijos šalyse labiausiai pritaikyti stambiems elektros rinkos dalyviams, elektros gamintojams, pramonei. Sandoriai vykdomi pagal standartines sąlygas bei kainodarą.

Visuomet atsižvelgiame į klientų poreikius ir galime pasiūlyti inovatyvius bei nestandartinius sprendimus, kurie pasiekia pageidaujamą rizikos ir pelno santykį.

 • Kainų zona
  Išankstiniai sandoriai, kainų zonos skirtumai, kuriais siekiama pasiekti tobulą suvartojimo ar gamybos sritį, taip pat tiekimą specialioje zonoje.
 • Profili
  Kainų zonos pagal suvartojimo profilį rieiga prie biržos Prieiga prie organizuotų biržų: Nord Pool Spot (NPS), Nasdaq OMX (NordPool), Carbon (ICE), t.t.
 • Ilgalaikės sutartys
  Ilgalaikės sutartyssudaromos iki 20 metų į ateitį. Šios sutartys yra labiausiai tinkančios užtikrinti garantuotus pinigų srautus investuojant į naujas elektrines (vėjo, hidro...)
 • Kainų lubos
  Naudojant šį produktą, klientai turi galimybę apsidrausti nuo aukštų kainų, tačiau tuo pačiu metu naudotis Spot bižos tiekiamomis galimybėmis, kai kaina yra žema. Šis produktas garantuoja jog nemokėsite už elektros energiją daugiau negu nustatyta riba, tačiau esant žemoms kainoms, mokėsite mažą kainą.
 • Lanksčios sutartys
  Šių sutarčių pagrindu pritaikomos skirtingos išvestinės priemonės, padedančios geriausiai suvaldyti rizikas bei gauti didžiausią grąžą. 
 • Pagal Nord Pool Spot biržos kainas
 • Standartiniai išvestiniai kontraktai pagal Nasdaq OMX Commodities kainas.
 • Struktūrizuoti kontraktai pagal auksčiau minėtą metodiką bei dvišalių sutarčių rinką.
 • Pristatymas pagal Spot biržos kainą apskaičiuojamas atsižvelgiant į su tiekimu susijusius kaštus, sutarties terminą, vartojimo profilį bei kitus susijusius kaštus. 
 • Mėnesinis atsiskaitymas
 • Atsikatymas iki sekančio mėnesio 20 dienos.
 • Garantijos apskaičiuojamos pagal klientų kreditingumo įvertinimą.
 • Žaliavos:
  - Elektra
  - Kilmės garantai
  - Taršos sertifikatai
  - Dujų bei naftos produktai
 • Terminuotos sutartys 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vartotojų skundų nagrinėjimo tvarkos (toliau – Tvarka) tikslas yra
    nustatyti aiškią ir skaidrią Vartotojų skundų nagrinėjimo ir atsakymo
    teikimo tvarką.

2. Tvarkoje naudojamos sąvokos:
    Tiekėjas – nepriklausomas elektros energijos tiekėjas Axpo Nordic AS.

    Vartotojas – Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra ar
    buvo sudaręs elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su Tiekėju.

    Skundas – Vartotojo kreipimasis raštu į Tiekėją dėl galimai pažeistų jo 
    teisių ar teisėtų interesų.

II. SKUNDŲ GAVIMAS, NAGRINĖJIMAS, ATSAKYMŲ PATEIKIMAS

3. Vartotojas, manantis, kad Tiekėjas, vykdydamas nepriklausomą elektros 
   energijos tiekimo veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius 
   su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo kreiptis į Tiekėją raštu, vienu iš
   Tvarkos 5 punkte nurodytų būdų, nurodydamas savo nusiskundimus bei
   reikalavimus.

4. Vartotojas kreipdamasis į Tiekėją raštu privalo nurodyti visas aplinkybes 
    ir pateikti visus dokumentus, įrodančius Skundo pagrįstumą.

5. Skundai laikomi pateikti raštu, jei jie yra išsiunčiami šiais būdais:
    i. Elektroninu paštu: finance.no@axpo.com;
    ii. Faksu: +47 22 018 400; iii. Registruotu laišku arba per kurjerį adresu  
    Tjuvholmen Allé 3, NO-0252 Oslas, Norvegija.

6. Tiekėjas pasilieka teisę nenagrinėti Skundų, kuriuose:
    i. Nenurodytas Vartotojo vardas, pavardė ir / ar nėra Vartotojo arba jo
       atstovo parašo;
    ii. Nenurodytas adresas, kuriuo norima gauti atsakymą ar kiti kontaktiniai
       duomenys;
    iii. Neįskaitomai arba nesuprantamai išdėstytas turinys;
    iv. Pateikiama garbę ir orumą žeminanti ar žeidžianti informacija.

7. Tiekėjas, gavęs pagrįstą Vartotojo Skundą, parengia ir pateikia atsakymą
    Vartotojui per 30 kalendorinių dienų nuo Skundo gavimo dienos.
    Atsakymas Vartotojui pateikiamas tuo pačiu būdu, kuriuo buvo gautas.
    Jei Tiekėjui išsiuntus atsakymą paaiškėja, kad jis nepasiekė adresato,
    Tiekėjas turi teisę išsiųsti atsakymą kitu būdu, pasinaudodamas elektros
    energijos pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta kontaktine informacija.

8. Jei Skundas dėl pagrįstų priežasčių neišnagrinėjamas per 30 kalendorinių
    dienų, apie tai Vartotojas turi būti informuotas atskiru pranešimu.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Tiekėjas, neturėdamas galimybių patenkinti visų Vartotojo reikalavimų, 
    arba patenkindamas juos iš dalies, savo atsakyme Vartotojui taip pat 
    pateikia informaciją apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo
    instituciją ar kitą subjektą, kompetentingą spręsti ginčą. Vartotojo 
    kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą neatima
    vartotojo teisės kreiptis į teismą. 

Axpo Nordic turi Lietuvos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą Nepriklausomo tiekėjo licenciją (licencijos numeris: L1-71 (NET), 2011-03-18).

Daugiau

Estijos konkurencijos institucijos išduotą Elektros prekybos licenciją.

Daugiau

Norvegijos vandens ir energetikos direktorato išduotą prekybos licenciją 2015 – 2018 m. laikotarpiui

Yra Nasdaq OMX Commodities / rinkos dalyvis

Daugiau

Nord Pool Spot \ rinkos dalyvis

Daugiau

Axpo Nordic AS
Tjuvholmen Allé 3
NO-0252 Oslo
Tel.: +47 22 018 400
Fax: +47 22 018 429
info.no@axpo.com

Informacija apie vartotojų asociacijas

Informacija apie tarptautinius partnerius

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog Bendrovė sąskaitas su visa reikalinga informacija vartotojams siunčia elektroniniu laišku. Kadangi Bendrovė turi labai nedidelį galutinių vartotojų skaičių Lietuvoje, atitinkamai, Bendrovė neturi prieigos priemonių, sukurtų vartotojams, kurias naudojant būtų galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektą elektros energiją kalendoriniais metais. Tačiau, jei Bendrovės klientui (vartotojui) kiltų klausimų dėl praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu bei vidutiniu tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimo, tokią informaciją Bendrovė gali pateikti individualiai raštu kiekvienam vartotojui pageidaujant.  

Rodydama iniciatyvą, Europos Sąjunga užsibrėžė griežtus tikslus, siekdama kovoti su klimato kaita. Šie tikslai apima atsinaujinančių išteklių panaudojimo didinimą, energetinio efektyvumo skatinimą, švariųjų technologijų diegimą ir kt. Taip pat ES skiria didelį dėmesį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų mažinimui, tuo pačiu metu skatindama ir kitas šalis bei regionus prisidėti prie šios iniciatyvos. Daugiau informacijos galite rasti:
https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en

Informacija apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitas (anglų klaba) ir informacija apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų tendencijas (trumpos ataskaitos lietuvių kalba). Daugiau informacijos galite
rasti:
http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=5c8c1038-d997-47a7-bc77-58b993e282c1

Informacinis straipsnis „Kaip galima sumažinti poveikį klimato kaitai?“. Daugiau informacijos galite rasti:
http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=68916d6c-ab50-42e3-9a8d-4185d019ec1c

Europos aplinkos agentūros teikiama informacija apie klimato kaitos švelninimą. Daugiau informacijos galite rasti:
https://www.eea.europa.eu/lt/themes/climate

Vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinė informacija pateikiama žemiau:

Antimonopolinis Lietuvos piliečių sąjūdis (ALPIS)
Adresas: Aušros Vartų g. 20-13, LT-02100 Vilnius
Tel. +370 5 2122905
El. p. odizap@gmail.com
Veikla: duomenų nepateikta

Buitinių vartotojų sąjunga
Adresas: Žirmūnų g. 104-106, LT-09121 Vilnius
Tel. +370 5 2764865, +370 68665887
El. p. antanas1940@gmail.com
*Asociacijos veikla

Lietuvos gyventojų patarėjų sąjunga
Adresas: Gedimino pr. 24-9, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 869 916816
El. p. senkusli@gmail.com
Veikla: duomenų nepateikta

Lietuvos komunalinių paslaugų vartotojų asociacija
Tel. +370 611 46066
El. p. info@kpva.lt
Veikla: duomenų nepateikta

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija
Adresas: Stiklių g. 8, 01131 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5929
El.p. federacija@vartotojai.eu
Svetainė: http://www.vartotojuteises.lt/

Lietuvos vartotojų asociacija
Adresas: Jogailos g. 5–1, LT-01116 Vilnius
Tel. +370 5 2619065, +370 654 01913
El. p. topmas@centras.lt
Veikla: duomenų nepateikta

Lietuvos vartotojų institutas
Adresas: S. Konarskio g. 49, LT-01323 Vilnius
Tel. +370 5 2310711
El. p. info@vartotojai.lt
Svetainė: www.vartotojai.lt
Veikla: duomenų nepateikta

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas
Adresas: S.Stanevičiaus g. 19-40, LT-07133 Vilnius
El. p. e.kybartiene@consumer.lt
Veikla: duomenų nepateikta

Lietuvos vartotojų reikalų taryba
Adresas: Stiklių g. 8, LT-01131, Vilnius
Tel. +370 686 25661
El. p. vartotojutaryba@gmail.com
Svetainė: www.vartotojai.eu
Veikla: duomenų nepateikta

Lietuvos vartotojų sąjunga
Adresas: Savanorių pr. 352-303, LT-3042 Kaunas
Tel. +370 37 308586
El. p. lvs@takas.lt
Veikla: duomenų nepateikta

Mažeikių vartotojų asociacija
Adresas: Ventos g. 19–41, LT-89111 Mažeikiai
Tel. +370 682 43301
El. p. rimkiene.lina@gmail.com
Veikla: duomenų nepateikta

Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga
Adresas: Gynėjų g. 4-320, LT-01109 Vilnius
Tel., +370 652 98381
El. p. kegrin@lrs.lt
Veikla: duomenų nepateikta

Nacionalinė vartotojų konfederacija
Adresas: Stiklių g. 8, 01131, Vilnius
Tel., faks. (8 5) 261 59 79
El. p. konfederacija@vartotojai.eu
Svetainė: http://vartotojai.eu/

Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai
Adresas: Stiklių g. 8, LT-01141 Vilnius
Tel. +370 5 2611003, +370 673 85290
El. p. info@bustorumai.lt
Svetainė: www.bustorumai.lt
*Asociacijos veikla

Vakarų Lietuvos vartotojų federacija
Adresas: Tiltų g. 8, LT-91248 Klaipėda
Tel. +370 46 311246
El. p. vartinfo@takas.lt
Svetainė: www.vlvf.org
Veikla: duomenų nepateikta

Vartotojų ir žmogaus teisių gynimo organizacija
Adresas: Žvejų g. 42-24, LT-00138 Palanga
Tel. +370 460 53050
El. p. vartotojai@gmail.com
Veikla: duomenų nepateikta

Vartotojų teisių gynimo asociacija „Viešasis interesas“
Adresas: Laisvės pr. 60–1002, LT-05120 Vilnius
Tel. +370 611 12002
El. p. maldeikiene@gmail.com
Veikla: duomenų nepateikta

Vartotojų teisių gynimo centras
Adresas: Jogailos g. 5-1, LT-01116 Vilnius
Tel. +370 671 63857
El. p. mmereckas@gmail.com
Svetainė: www.vartotojucentras.lt
Veikla: duomenų nepateikta

Vartotojų teisių institutas
Adresas: Stoties g. 5, 77156 Šiauliai
Tel. +370 61182254
El.p. vartotojuteises@gmail.com
Svetainė: https://www.facebook.com/vartotojuteisiuinstitutas/timeline?ref=page_internal

Vilniaus daugiabučių namų bendrijų asociacija
Stiklių g. 8, LT-01141 Vilnius
Tel. +370 5 2611003,
El. p. info@bustorumai.lt
Svetainė: www.bustorumai.lt
*Asociacijos veikla

Žmogaus teisių apsaugos asociacija
Adresas: Draugystės g. 18-34, 68307 Marijampolė
Tel. (8 687) 98451,
El.p. zta.asociacija@gmail.com

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų– atsakymų sąrašą savo internetinėje svetainėje:
https://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/energijos-vartotoju-bendrosios-informacijos-klausimu-–-atsakymu-sarasas.aspx

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija yra paskelbusi informacines skaidres, kodėl verta taupyti elektros energiją ir kokiomis priemonėmis buitiniais vartotojai gali sutaupyti ją. Daugiau informacijos galite rasti:

 https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Veikla/Veiklos%20sritys/energijos-naudojimo-efektyvumas/Energijos_taupymas.pdf

Lietuvos Nacionalinė vartotojų federacija yra paskelbusi patarimus, kaip mažinti energijos sąnaudas, naudojant buitinius prietaisus. Daugiau informacijos:
http://vartotojuteises.lt/naujienos/2011_01_28_patarimai_kaip_mazinti_energijos_sanaudas_naudojant_buiti
nius_prietaisus

Paskelbtas informacinis straipsnis, kuriuo paaiškinama, kaip sumažinti išlaidas už elektros energiją biure 30 proc. ir daugiau. Pateikiame elektros energijos taupymo įpročių rekomendacijas įmonėms, siekiančioms
mažinti išlaidas už elektros energiją biure:

1.    Nustatykite taupymo tikslą. Pvz., per metus sutaupyti vieno mėnesio elektros energijos sąskaitos
dydžio sumą.

2.     Atsakykite į klausimus: ar mūsų biure yra vietų, kuriose šviesa yra įjungta visą darbo dieną? Kiek valandų per dieną biure yra įjungta šviesa (nuo 7val. iki 21val.)? Kokie prietaisai biure sunaudoja daugiausiai elektros energijos? Ar išjungiami visi elektros prietaisai darbui pasibaigus?

3.     Biuro darbuotojus supažindinkite su elektros energijos taupymo iniciatyva, kvieskite juos siūlyti savo
idėjas, kaip taupyti elektros energiją biure.

4.     Siekdami skatinti darbuotojus taupyti elektros energiją, kas mėnesį išrinkite geriausius rezultatus pasiekusį biurą (padalinį) ir jo darbuotojus apdovanokite, pvz., pintine šviežių vaisių.

5.     Biure naudokite kuo daugiau natūralios dienos šviesos.

6.     Sumažinkite pasyvų elektros energijos vartojimą. Darbui pasibaigus, savaitgaliais, atostogų metu, pilnai išjunkite ne tik kompiuterius, bet ir spausdintuvus, mikrobangų krosnelę, oro vėdinimo sistemą ar kitus elektros prietaisus.

7.     Skatinkite darbuotojus išjungti šviesą net tuomet, kai iš patalpos išeinama vos kelioms minutėms. Šalia jungiklio priklijuokite lipdukus, raginančius išjungti šviesą.

8.     Mažinkite popieriaus sunaudojimą. Mažindami popieriaus naudojimą biure, mažinsite ir elektros energijos suvartojimą.

9.     Rinkitės efektyvesnes, energiją taupančias lemputes. Aukštos kokybės LED lemputės ne tik sunaudoja iki 50 proc. mažiau elektros energijos nei dienos šviesos lempos, bet ir gali gyvuoti ilgiau.

10.     Keičiant biuro įrangą, atsižvelkite į naujo prietaiso elektros energijos taupymo klasę.

11.     Rečiau lankomose patalpose (pvz., laiptinėje) įrenkite judesio daviklius.

12.     Lyginkite elektros energijos suvartojimą kiekį, o ne kainą su praėjusių metų laikotarpiu. Pasiektais rezultatais dalykitės ne tik su vadovais, bet ir biuro darbuotojais.

Daugiau informacijos galite rasti:
http://verslasatsakingai.lt/kaip-be-dideliu-pastangu-sumazinti-islaidas-uzelektros-energija-biure/