AXPO TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 609353 numarası ile kayıtlı, Aytar Caddesi Fecri Ebcioğlu Sokak No:4 Kat:2 D:5-6 Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Axpo Turkey Enerji Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, sizlerden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kimlik verileriniz ve iletişim verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirket tarafından müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İsviçre’de bulunan grup şirketi ile paylaşılmaktadır.  

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması kapsamında işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, tarafınızdan sözlü olarak veya e-posta yoluyla iletilen bilgiler vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz:

• Aytar Caddesi Fecri Ebcioğlu Sokak No:4 Kat:2 D:5-6 Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde bizzat kimlik teyidiniz sağlanarak; veya

info.tr@axpo.com e-posta adresine veya axpoturkey@hs03.kep.tr adresine kayıtlı e-posta adresinizden (KEP) veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak 

Kişisel Veri Talep Formunu buradan indirin