Informacje prawne

Ochrona danych

Administratorem danych podanych podczas rozmowy telefonicznej na infolinii lub przez formularz kontaktowy jest Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa. Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym w celach marketingowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administratorem Państwa danych Axpo Polska sp. z o.o. jest z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o ochrony danych osobowych (dalej RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w prawnie uzasadnionym interesie tj. w celach marketingowych i prowadzenia badań i analiz sprzedaży i jakości usług Sprzedawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres realizacji Umowy oraz po jej wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wynikającego z właściwych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom (np. właściwym operatorom sieci, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności lub podmiotom świadczącym usługi bankowe) lub zewnętrznym dostawcom usług (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne, dystrybucyjne lub IT,) którzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w naszym imieniu.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Sprzedawcy- AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

W oparciu o Państwa dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowanych decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, związane z realizacją Umowy lub przepisów prawa.

W każdym przypadku dotyczącym Państwa danych osobowych możecie się z nami kontaktować: telefonicznie, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych jest Axpo Polska sp. z o.o. z (dalej: „Administrator”) siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020839, NIP: 5262483798, REGON: 016380846.

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) przedstawienia oferty potencjalnym klientom, którzy wyrazili zgodę na kontakt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

b) złożenia Państwu oferty produktów i usług Administratora, tj. w celach marketingowych, w tym prowadzenia badań i analiz sprzedaży i jakości usług świadczonych przez Administratora, które stanowią prawnie uzasadnione interesy Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

c) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na oferowane przez Administratora produkty i usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (np. obowiązków rachunkowych lub podatkowych).

2. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, dane zawarte w przesłanych Administratorowi fakturach.

3. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu cofnięcia przez  zgody, jednak nie dłużej niż 3 lata. W pozostałych przypadkach będziemy przechowywać Państwa dane przez okres realizacji umowy oraz po jej wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń albo przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom (np. właściwym operatorom sieci, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności lub podmiotom świadczącym usługi bankowe) lub zewnętrznym dostawcom usług (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne, dystrybucyjne lub IT) którzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w naszym imieniu.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Administratora - AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach przekazywanie danych poza EOG odbywa się zgodnie z art. 46 RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.

6. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

8. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji.

9. W każdym przypadku dotyczącym Państwa danych osobowych możecie się z nami kontaktować: telefonicznie, drogą korespondencyjną pod wskazany powyżej adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl.

Administratorem danych, które umieszczasz w formularzu kontaktowym jest Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa.

Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora), ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora), oraz na podstawie Państwa zgody, która może być w każdym czasie odwołana.

Dane będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, do czasu cofnięcia zgody oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Angażujemy zewnętrznych dostawców usług (np. obsługa IT) do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby naszej spółki matki - AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl.

Administratorem danych kandydatów do pracy jest Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123, Warszawa.

Przetwarzamy twoje dane dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji, podstawę przetwarzania stanowią obowiązek wynikający z przepisów prawa – Kodeks Pracy (6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO). W przypadku podania przez Ciebie danych nie wynikających ze wspomnianego obowiązku podstawę prawną przetwarzania stanowić będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Dodatkowo możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych w procesach rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Podstawę przetwarzania stanowi Twoja zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  Twoja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Angażujemy zewnętrznych dostawców usług (m.in. obsługa HR, portale ogłoszeń o pracy) do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Twoje dane osobowe mogą również być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby naszej spółki matki - AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl

Administratorem z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123, 02-017 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000020839 NIP: 5262483798, adres e-mail privacy@axpo.com.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu oferowania Państwu za pośrednictwem telefonu lub adresu e-mail oferty marketingowej produktów i usług Axpo Polska sp. z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda.

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców: dostawca usługi Salesbook, partnerzy handlowi należący do sieci sprzedaży Axpo Polska sp. z o.o.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Sprzedawcy- AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f) przenoszenia danych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu cofnięcia przez Państwa zgody, jednak nie dłużej niż 3 lata.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez tych danych nie moglibyśmy przedstawiać Państwu naszej oferty.

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Axpo Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123, 02-017 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000020839 NIP: 5262483798, adres e-mail: privacy@axpo.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty dotyczącej produktów i usług Axpo Polska sp. z o.o. oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na oferowane przez Administratora produkty i usługi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców dostawca usługi Salesbook, partnerzy handlowi należący do sieci sprzedaży Axpo Polska sp. z o.o.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Sprzedawcy- AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Przysługuje Państwu prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f) przenoszenia danych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po złożeniu oferty.

Podanie danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty.

Są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ bez nich nie moglibyśmy przedstawić Państwu oferty.

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Axpo Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123, 02-017 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000020839 NIP: 5262483798, adres e-mail: privacy@axpo.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty dotyczącej produktów i usług Axpo Polska sp. z o.o. oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na oferowane przez Administratora produkty i usługi.

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od osoby działającej w imieniu państwa przedsiębiorstwa.

Posiadamy następujące kategorie Pańskich danych osobowych: imię, nazwisko, NIP, adres prowadzenia działalności, dane pomiarowe (zadeklarowane zużycie roczne), dane identyfikacyjne Punktu Poboru (adres PPE, kod PPE, numer licznika, grupa taryfowa), adres e-mail, numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców dostawca usługi Salesbook, partnerzy handlowi należący do sieci sprzedaży Axpo Polska sp. z o.o.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Sprzedawcy- AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Przysługuje Państwu prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f) przenoszenia danych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po złożeniu oferty.

Podanie danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty.

Są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ bez nich nie moglibyśmy przedstawić Państwu oferty.

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. 

Regulamin korzystania z serwisu internetowego axpo.com

Definicje używane w niniejszym Regulaminie, mają następujące znaczenie:

1.     Axpo lub Usługodawca – Axpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020839, dla której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 5262483798, REGON: 016380846, kapitał zakładowy: 241.250.000,00 zł, e-mail: bok@axpo.pl;

2.     Dane – wszelkie informacje, dane, materiały, utwory, obrazy, filmy, wizerunki, dokumenty, znaki, symbole, aplikacje, programy oraz inne elementy, z których składa się Serwis, umieszczone w Serwisie przez Usługodawcę;

3.     Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);

4.     Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu internetowego axpo.com";

5.     RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

6.     Serwis – platforma informatyczno-informacyjna, dostępna za pośrednictwem strony www.axpo.com, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Usług;

7.     Usługi – usługi świadczone przez Axpo drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;

8.     UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);

9.     Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

1.     Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE, określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usług opisanych w § 4 poniżej oraz prawa i obowiązki Użytkowników.

2.     Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną nieodpłatnie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.     Regulamin określa w szczególności:

a)    rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Axpo;

b)    warunki świadczenia Usług;

c)     wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;

d)    zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;

e)    warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług;

f)      tryb postępowania reklamacyjnego.

1.     Serwis ma na celu dostarczenie informacji o Axpo i jej usługach. Informacje zawarte w Serwisie mogą mieć charakter spekulacyjny i odnosić się do przyszłości. Stanowią one wyraz oceny Axpo, dokonywanej w momencie zamieszczania tych informacji.

2.     Opublikowane treści nie stanowią zapytania ofertowego ani oferty. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią podstawy podejmowania przez Axpo wiążących decyzji ani udzielania odpowiedzi na pytania w sprawach indywidualnych. Żadne decyzje, w tym w szczególności dot. zatrudnienia, nie powinny być podejmowane na podstawie tych informacji.

3.     Treści publikowane w Serwisie nie stanowią żadnych obietnic ani gwarancji.

4.     Axpo ani żadna z jej spółek zależnych i stowarzyszonych, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody i zobowiązania, bezpośrednie, pośrednie i wtórne, deliktowe, w tym wynikające z zaniedbania, i umowne, a także wobec osoby lub stron trzecich, spowodowane dowolną przyczyną, w tym dostępem, wykorzystaniem lub niewykorzystaniem informacji i materiałów udostępnionych na niniejszej stronie internetowej, niewłaściwym korzystaniem z połączenia, usterkami technicznymi lub wejściem na podlinkowane strony. Ponadto spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść podlinkowanych stron. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

1.     Cała zawartość Serwisu jest chroniona prawem autorskim. Logo Axpo zamieszczone na stronach Serwisu jest własnością spółki Axpo Holding AG i jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

2.     Wejście na stronę Serwisu, pobieranie i kopiowanie Danych z tej strony lub ich części nie daje Użytkownikowi żadnych praw do tych treści, oprogramowania, zastrzeżonego znaku towarowego, ani żadnych innych praw do Danych lub elementów Serwisu. Zabronione jest modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie strony internetowej, logo Axpo Holding AG i jego części w celach publicznych lub komercyjnych bez uprzedniej zgody Axpo Holding AG.

3.     Korzystanie z Serwisu i Danych przez Użytkowników może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu i zgodnie z obowiązującym prawem.

1.     Za pośrednictwem Serwisu Axpo świadczy Usługi polegające na dostępie do:

a)    informacji, materiałów i ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie;

b)    wyszukiwarki treści dostępnych w Serwisie;

c)     formularza kontaktowego;

d)    aktualnych danych teleadresowych Axpo;

e)    informacji o aktualnych ofertach pracy;

f)      informacje o aktualnych ofertach Axpo, programach promocyjnych, w tym regulaminach obowiązujących promocji;

g)    przekierowań na wybrane strony internetowe powiązane z Axpo;

h)    przekierowania na stronę, na której widoczne są oferty pracy w grupie Axpo.

2.     Axpo zastrzega, że na stronach Serwisu mogą znajdować się odnośniki (linki) do innych stron internetowych, w tym także niepowiązanych z Axpo, które posiadają odrębne regulaminy, zasady korzystania i warunki dotyczące ochrony prywatności. Axpo nie ponosi odpowiedzialności za treść tych regulaminów, zasad i warunków.

1.     Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.     Rozpoczęcie korzystania z Usług przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zawarciem z Axpo umowy o świadczenie Usług.

3.     Zabronione jest dostarczanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował takich działań o charakterze bezprawnym.

4.     W przypadku dostarczania takich treści przez Użytkownika, Axpo ma prawo zablokować lub ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Usług oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym.

5.     Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Jeśli Użytkownik zakończy korzystanie z Serwisu, umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.

6.     W celu prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Axpo sprzęt Użytkownika musi spełniać łącznie następujące wymagania techniczne:

a)    posiadać dostęp do sieci Internet,

b)    mieć zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera; przeglądarka powinna być zaktualizowana do najnowszej wersji.

7.     Korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od akceptacji przez Użytkownika plików cookies i uruchomienia oprogramowania typu Java, Java Script.

1.     Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących dostępu oraz funkcjonowania Usług.

2.     Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem:

a)    poczty elektronicznej (na adres e-mail: bok@axpo.pl),

b)    korespondencyjnie (na adres Axpo Polska Sp. z o.o.  Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa),

c)     telefonicznie (pod numerem telefonu: 22 452 53 00).

3.     Reklamacja powinna zawierać: opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz dane kontaktowe Użytkownika.

4.     Rozpatrzenie zgłoszenia związanego z Serwisem nastąpi w najszybszym możliwym terminie, w formie odpowiadającej sposobowi zgłoszenia reklamacji, z zastrzeżeniem podania odpowiednich danych kontaktowych przez Użytkownika. Termin realizacji tej usługi będzie zgodny ze standardami obsługi klientów Axpo i nie będzie dłuższy niż 14 dni.

1.     Administratorem danych osobowych Użytkownika, podawanych przez Użytkownika w Serwisie, jest Axpo Polska sp. z o.o. jest z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa. 

2.     Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem https://www.axpo.com/pl/pl/poznaj-Axpo/informacje-prawne.html

1.     Mając na uwadze publiczny charakter sieci Internet Axpo informuje, że korzystanie z Serwisu może wiązać się z ryzykiem. Szczególne zagrożenia to m.in.:

a)    możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną;

b)    obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;

c)     obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania;

d)    możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;

e)    możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł);

f)      piractwo;

g)    sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;

h)    możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług;

i)      czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.

2.     W związku ze szczególnym charakterem zagrożeń elektronicznych, w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zaleca się Użytkownikowi objęcie ochroną urządzeń, z których korzysta, np. poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń, ochronę danych służących do uwierzytelniania dostępu, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci Wi-Fi. Użytkownik korzystający z publicznych kanałów teleinformatycznych akceptuje powyższe ryzyko.

1.     Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie w Serwisie oraz na żądanie Użytkownika może zostać wysłany na wskazany przez niego adres e-mail w formie umożliwiającej Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie na komputerze lub innym urządzeniu końcowym.

2.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz UŚUDE. Wyłącza się stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących oferty składanej w postaci elektronicznej, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 

3.     Axpo zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności:

a)    wprowadzenie nowych lub nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych;

b)    dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym systemie teleinformatycznym Usługodawcy;

c)     zmiany w funkcjonalności Serwisu polegające na dodaniu nowych usług, funkcji, narzędzi lub modułów;

d)    zmiany w ofercie Axpo.

4.     W przypadku zmiany treści Regulaminu, Axpo zamieści na stronie Serwisu nowy tekst Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania oraz poinformowania Użytkowników o nowym tekście Regulaminu w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Dalsze korzystanie z Serwisu po wejściu w życie nowego tekstu Regulaminu oznacza akceptację jego postanowień.

5.     Axpo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Ewentualne przerwy w działaniu Serwisu mogą wystąpić w związku z modyfikacją lub aktualizacją oprogramowania, zawartości Serwisu albo na skutek nieprzewidzianych awarii i błędów. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Axpo podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.

6.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30/12/2020.