Informacje prawne

Ochrona Danych Osobowych | Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020839, NIP: 5262483798, REGON: 016380846, kapitał zakładowy: 241 250 000,00 PLN („Administrator”).

Administrator przetwarza dane osobowe następujących podmiotów: osób korzystających ze stron internetowych Administratora, kontrahentów i reprezentantów kontrahentów Administratora, użytkowników konta („Użytkownicy eBOK”) w serwisie eBOK („eBOK”), osób kontaktujących się z Administratorem oraz kandydatów do pracy.

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe obejmują:

1)     dane osobowe kontrahentów Administratora: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, firma, NIP, numer umowy;

2)     dane osobowe Użytkowników eBOK: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, PESEL lub NIP, numer umowy sprzedaży energii elektrycznej, dane zawarte w fakturach elektronicznych, dane dot. salda zadłużenia i terminów płatności;

3)     dane osobowe reprezentantów kontrahentów: imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja, numer telefonu służbowego i adresy służbowej poczty elektronicznej;

4)     dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej wybieram axpo („Wybieram Axpo”), do których Administrator kieruje indywidualne oferty: NIP, adres email, numer telefonu, inne dane osobowe zawarte na fakturze u innego sprzedawcy;

5)     dane osobowe osób kontaktujących się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową: imię i nazwisko, adres e-mail, IP komputera oraz inne dane osobowe zawarte w treści zapytania;

6)     dane osobowe odwiedzających strony internetowe: numer IP komputera;

7)     dane osobowe kandydatów do pracy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane osobowe zawarte w aplikacji do pracy;

8)     dane osobowe osób kontaktujących się telefonicznie z Administratorem: imię i nazwisko, nazwa klienta/NIP, nr telefonu adres, adresy poczty elektronicznej;

9)     dane osobowe zgromadzone na nagraniach rozmów telefonicznych: imię i nazwisko, nazwa klienta, NIP, nr telefonu, adres, adresy poczty elektronicznej.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

1)     zawarcia i realizacji umowy sprzedaży energii;

2)     zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

3)     składania osobom zainteresowanym indywidualnych ofert;

4)     wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych;

5)     marketingowych;

6)     realizacji programów promocyjnych organizowanych przez Administratora;

7)     prowadzenia procesu rekrutacji;

8)     kontaktu z osobami kierującymi zapytania lub wiadomości do Administratora za pomocą formularza kontaktowego lub drogą mailową albo w formie telefonicznej;

9)      bieżącej obsługi klientów.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stanowią:

1)     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda – w przypadku wysłania formularza na Wybieram Axpo, wysyłania ofert marketingowych oraz kontaktu z Administratorem;

2)     art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia i wykonania umowy, w tym umowy z Użytkownikami eBOK oraz klientami kontaktującymi się telefonicznie, a także niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;

3)     art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązek prawny – w przypadku wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego i przechowywania ich w dokumentacji księgowej oraz w przypadku przeprowadzenia rekrutacji;

4)     art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;

5)     art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji i przeprowadzeniu programów promocyjnych organizowanych przez Administratora;

6)     art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przetwarzaniu danych osobowych osób, które nie są klientami AXPO, znajdujących się na nagraniach rozmów telefonicznych.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu outsourcingu procesów księgowych, audytorom, doradcom prawnym lub podatkowym oraz dostawcom usług IT.

Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Administrator może ujawnić dane osobowe przetwarzane przez niego w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności w ramach Grupy Axpo oraz innym podmiotom zależnym od Administratora. Ujawnienie ma miejsce wyłącznie do celów zarządzania wewnątrz przedsiębiorstwa (np. w celach księgowych, w celu scentralizowanego zarządzania kontrahentami itp.).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez:

1)     okres realizacji umowy sprzedaży energii oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz po ich wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń; albo

2)    okres wynikający z właściwych przepisów prawa; albo

3)    okres obowiązywania programów promocyjnych Administratora; albo

4)     w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych do momentu wycofania zgody; albo

5)    okres trwania rekrutacji - w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacji prowadzonych w przyszłości dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy,

6)    w przypadku Użytkowników eBOK: przez okres posiadania aktywnego konta w eBOK;

7)    w przypadku klientów kontaktujących się telefonicznie z Administratorem: przez okres obowiązywania umowy, a następnie do końca okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających;

8)     w przypadku danych osób niebędących klientami zgromadzonych na nagraniach rozmów telefonicznych dane będą przetwarzane przez 24 miesiące od dokonania nagrania.

W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do: zawarcia i realizacji umowy sprzedaży energii oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w szczególności konta eBOK), udziału w programach promocyjnych oraz udziału w procesie rekrutacyjnym.

Źródłem pochodzenia danych osobowych:

1)     kontrahentów Administratora,

2)     Użytkowników eBOK,

3)     osób korzystających z Wybieram Axpo,

4)     osób kontaktujących się z Administratorem,

5)     kandydatów do pracy,

są osoby, których dane dotyczą, lub kontrahenci Administratora.

Źródłem pochodzenia danych osobowych reprezentantów kontrahentów są kontrahenci Administratora.

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z następujących praw:

1)     prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,

2)     prawa do sprostowania swoich danych osobowych,

3)     prawa do usunięcia swoich danych osobowych,

4)     prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)     prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która w Państwa ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania,

6)     prawa do przenoszenia danych – jeżeli Administrator uzyskał dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub umowy,

7)     prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – o ile podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda,

8)     prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator podejmuje odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są dostępne tylko dla osób, które potrzebują ich do celów i zadań opisanych w niniejszej polityce prywatności (np. pracownicy działu kadr, administratorzy systemów informatycznych). Wszystkie te osoby są zobowiązane do traktowania danych osobowych w sposób poufny i wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych. Dane są nam przekazywane w formie niezaszyfrowanej, za pomocą otwartej, transgranicznej sieci dostępnej dla każdego. Jednakże Administrator wdrożył środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem oraz zapewnienia autentyczności strony internetowej, integralności danych oraz poufności danych przekazywanych za pośrednictwem sieci wewnętrznej grupy (Intranetu).

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG), w tym do głównej siedziby spółki matki Administratora – AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

W pozostałych przypadkach Administrator przekazuje dane osobowe zgodnie z wymogami RODO, zawartymi m.in. w art. 46 RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.

Administrator może podejmować decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu w oparciu o dane osobowe Użytkowników eBOK.

W pozostałych przypadkach Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w oparciu o Państwa dane osobowe.

Nasza strona internetowa Wybieram Axpo korzysta z narzędzia Microsoft Ads, które jest udostępniane przez firmę Microsoft Corporation. Microsoft Ads to usługa, która umożliwia nam wyświetlanie spersonalizowanych reklam w sieciach reklamowych Microsoft, takich jak Bing Ads.

Microsoft Ads używa plików cookie oraz podobnych technologii śledzenia w celu zbierania i analizowania informacji o zachowaniach użytkowników na naszej stronie internetowej. Te informacje mogą obejmować przeglądane przez użytkownika strony, czasy interakcji, adresy IP i identyfikatory urządzeń. Dane te są wykorzystywane do personalizacji i wyświetlania reklam odpowiadających preferencjom użytkowników.

Korzystając z Wybieram Axpo, zgadzasz się na przetwarzanie przez nas oraz przez Microsoft opisanych wyżej danych w celu personalizacji reklam. Możesz zarządzać ustawieniami prywatności dotyczącymi reklam, w tym wyłączać spersonalizowane reklamy na podstawie aktywności przeglądarki oraz ustawień urządzenia.

Więcej informacji na temat sposobu działania Microsoft Ads oraz prywatności można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft: Microsoft Privacy Statement.

Kontakt z Administratorem mogą Państwo nawiązać na kilka sposób:

1)     wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@axpo.pl;

2)     wysyłając list na adres siedziby Administratora.

Rekomendowanym sposobem nawiązania kontaktu w zakresie Państwa danych osobowych jest kontakt mailowy.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Strony internetowe Administratora używają również plików cookies do śledzenia sposobu korzystania ze strony. Pliki cookies to małe pliki danych, które portal internetowy pozostawia na komputerze, tablecie lub smartfonie podczas wizyty na danej stronie. Za pomocą plików cookies witryna może „zapamiętywać” niektóre dane wejściowe i ustawienia (np. login, język, wielkość czcionki i inne preferencje) na pewien okres, a użytkownik nie musi ponownie wprowadzać tych parametrów podczas ponownej wizyty lub korzystania z portalu.

Informacje odnośnie do plików cookies zbieranych oraz wykorzystywanych na Wybieram Axpo znajdują się na stronie internetowej tego serwisu. Poniższe ma zastosowanie do wszystkich pozostałych stron internetowych Administratora.

Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies).

Cookies „analityczne”

Administrator wykorzystuje tzw. cookies analityczne, w celu poprawy jakości usług na stronach internetowych. W  związku z tym Administrator oraz inne podmioty, świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne, korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies Google Analytics służące do analizy sposobu korzystania ze stron internetowych przez użytkownika, do  tworzenia statystyk i  raportów dotyczących funkcjonowania stron internetowych.

Cookies „marketingowe”

Administrator oraz jego zaufani partnerzy, wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Zarządzanie ustawieniami cookies

Serwisowe pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać ze stron internetowych.

Analityczne oraz marketingowe pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez Administratora. Użytkownik może udzielić Administratorowi zezwolenia na instalację analitycznych plików cookies poprzez wyrażenie zgody.

Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację analitycznych oraz marketingowych plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie pliki cookie” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową. Wówczas Administrator będzie uprawniony do instalacji analitycznych oraz marketingowych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies).

Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację tylko wybranych analitycznych lub marketingowych plików cookies. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Ustawienia plików cookie” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową i wybrać pliki cookies, na których instalację użytkownik chce wyrazić zgodę. Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. W tym celu użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj i danego dostawcę plików cookies (w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki) Administrator nie instaluje tego rodzaju plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika lub zaprzestaje ich przetwarzania.

Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki za pomocą narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Ochrona Danych Osobowych | Klauzule Informacyjne

Zgodnie z art.13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020839, NIP: 5262483798, REGON: 016380846, kapitał zakładowy 241 250 000,00 PLN („Administrator”).

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) w odniesieniu do kontrahentów: realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) w odniesieniu do reprezentantów oraz pracowników i osób wykonujących umowę w imieniu kontrahentów: realizacji umowy zawartej przez Administratora z kontrahentem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora,

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (np. obowiązków rachunkowych lub podatkowych),

d) marketingowym oraz prowadzenia badań, analiz sprzedaży i jakości usług świadczonych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora – w przypadku gdy Administrator świadczy usługi lub dokonuje sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta,

e) dochodzenia i ustalenia roszczeń wynikających z umów, o których mowa w lit. a i b powyżej, jak i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z tych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja, adres, numer telefonu i adresy poczty elektronicznej,

f) korzystania przez Państwa z platformy „Portal e-learningowy Axpo” („Platforma”) oraz monitorowania Państwa postępów w zakresie akredytacji, szkoleń obowiązkowych, szkoleń dodatkowych, webinarów, wykonywanych testów wiedzy, uzyskiwania dyplomów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, PESEL, datę urodzenia oraz dane osobowe umieszczone przez Użytkownika na Platformie oraz dane osobowe o Użytkowniku związane z korzystaniem z Platformy (np. informacje o wynikach Użytkownika i czynionych postępach).

4. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres realizacji umowy oraz po jej wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń albo przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom (np. właściwym operatorom sieci, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności lub podmiotom świadczącym usługi bankowe) lub zewnętrznym dostawcom usług (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne, dystrybucyjne lub IT), którzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w naszym imieniu.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Administratora - AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach przekazywanie danych poza EOG odbywa się zgodnie z art. 46 RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.

7. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja, adres, numer telefonu, adresy poczty elektronicznej i dane zawarte w przesłanych Administratorowi dokumentach.

8. Źródłem pochodzenia danych osobowych reprezentanów kontrahentów oraz pracowników i osób wykonujących umowę ze strony kontrahentów Administratora są kontrahenci.

9. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

10. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

12. W każdym przypadku dotyczącym Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami: drogą korespondencyjną pod wskazany powyżej adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl.

Zgodnie z art.13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020839, NIP: 5262483798, REGON: 016380846, kapitał zakładowy 241 250 000,00 PLN („Administrator”).

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) przedstawienia oferty potencjalnym klientom, którzy wyrazili zgodę na kontakt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

b) złożenia Państwu oferty produktów i usług Administratora, tj. w celach marketingowych, w tym prowadzenia badań i analiz sprzedaży i jakości usług świadczonych przez Administratora, które stanowią prawnie uzasadnione interesy Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

c) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na oferowane przez Administratora produkty i usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (np. obowiązków rachunkowych lub podatkowych),

e) marketingowym oraz prowadzenia badań, analiz sprzedaży i jakości usług świadczonych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora - w przypadku, gdy Administrator świadczy usługi lub dokonuje sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta,

f) w odniesieniu do osób niebędących klientami, kontaktujących się telefonicznie z Administratorem, ich dane osobowe będą przetwarzane w celu bieżącego udzielania informacji oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą, oraz w celu gromadzenia nagrań rozmów telefonicznych na podstawie art. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora

3. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja, adres, numer telefonu, adresy poczty elektronicznej i dane zawarte w przesłanych Administratorowi dokumentach.

4. W przypadku osób kontaktujących się z Administratorem telefonicznie Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe:

a) w przypadku klientów: nazwa klienta, imię, nazwisko, NIP, nr telefonu, adres, adresy poczty elektronicznej,

b) inne podmioty: nazwa, imię, nazwisko, NIP, nr telefonu, adres, adresy poczty elektronicznej.

5. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu cofnięcia przez zgody. W pozostałych przypadkach będziemy przechowywać Państwa dane przez okres realizacji umowy oraz po jej wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń albo przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom (np. właściwym operatorom sieci, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności lub podmiotom świadczącym usługi bankowe) lub zewnętrznym dostawcom usług (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne, dystrybucyjne lub IT), którzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w naszym imieniu.

7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Administratora - AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach przekazywanie danych poza EOG odbywa się zgodnie z art. 46 RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.

8. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

9. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

11. W każdym przypadku dotyczącym Państwa danych osobowych mogą Państwo się z nami kontaktować: telefonicznie, drogą korespondencyjną pod wskazany powyżej adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl.

Zgodnie z art.13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020839, NIP: 5262483798, REGON: 016380846, kapitał zakładowy 241 250 000,00 PLN („Administrator”).

2. W przypadku danych osobowych osób niebędących klientami kontaktujących się telefonicznie z Administratorem dane będą przetwarzane w celu bieżącego udzielania informacji oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, oraz w formie nagrań rozmów telefonicznych na podstawie art. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

3. W przypadku danych osobowych klientów kontaktujących się telefonicznie z Administratorem oraz danych osobowych klientów zgromadzonych w formie nagrań rozmów telefonicznych dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dane zawarte w treści zapytania.

5. W przypadku osób kontaktujących się z Administratorem telefonicznie, Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe:

a)    w przypadku klientów: nazwa klienta, imię, nazwisko, NIP, nr telefonu, adres, adresy poczty elektronicznej,

b)    inne podmioty: nazwa, NIP, nr telefonu, adres, adresy poczty elektronicznej.

6. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom (np. właściwym operatorom sieci, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności lub podmiotom świadczącym usługi bankowe) lub zewnętrznym dostawcom usług (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne, dystrybucyjne lub IT), którzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w naszym imieniu.

8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Administratora - AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.  W pozostałych przypadkach przekazywanie danych poza EOG odbywa się zgodnie z art. 46 RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.

9. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

10. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu.

12. W każdym przypadku dotyczącym Państwa danych osobowych mogą Państwo się z nami kontaktować: drogą korespondencyjną na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl.

Zgodnie z art.13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020839, NIP: 5262483798, REGON: 016380846, kapitał zakładowy 241 250 000,00 PLN („Administrator”).

2. Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę przetwarzania stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa w szczególności art. 22[1] par. 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku podania danych osobowych niewynikających ze wspomnianego obowiązku podstawę prawną przetwarzania stanowić będzie Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dodatkowo mogą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Podstawę przetwarzania stanowi Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

3. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz inne dane osobowe zawarte w aplikacji do pracy.

4. Dane są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacji prowadzonych w przyszłości dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. Podanie danych osobowych w zakresie danych opisanych w art. 22 [1] par. 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom (np. właściwym operatorom sieci, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności lub podmiotom świadczącym usługi bankowe) lub zewnętrznym dostawcom usług (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne, dystrybucyjne lub IT) którzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w naszym imieniu.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Administratora - AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach przekazywanie danych poza EOG odbywa się zgodnie z art. 46 RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.

6. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W każdym przypadku dotyczącym Państwa danych osobowych mogą Państwo się z nami kontaktować: telefonicznie, drogą korespondencyjną pod wskazany powyżej adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl.

Zgodnie z art.13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020839, NIP: 5262483798, REGON: 016380846, kapitał zakładowy 241 250 000,00 PLN („Administrator”).

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a)       realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (np. obowiązków rachunkowych lub podatkowych),

c)       celach marketingowych, prowadzenia badań, analiz sprzedaży i jakości usług Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora,

d)       W przypadku danych osobowych osób niebędących klientami kontaktujących się telefonicznie z Administratorem dane będą przetwarzane w celu bieżącego udzielania informacji oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, oraz w formie nagrań rozmów telefonicznych na podstawie art. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora,

e)       W przypadku danych osobowych klientów kontaktujących się telefonicznie z Administratorem oraz danych osobowych klientów zgromadzonych w formie nagrań rozmów telefonicznych dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, stanowisko lub funkcja, numer telefonu służbowego i adresy służbowej poczty elektronicznej.

4. W przypadku osób kontaktujących się z Administratorem telefonicznie Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe:

a)        w przypadku klientów: nazwa klienta, NIP, nr telefonu, adres, adresy poczty elektronicznej,

b)        inne podmioty: nazwa, NIP, nr telefonu, adres, adresy poczty elektronicznej.

5. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres realizacji umowy oraz po jej wygaśnięciu, do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wynikającego z właściwych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom (np. właściwym operatorom sieci, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności lub podmiotom świadczącym usługi bankowe) lub zewnętrznym dostawcom usług (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne, dystrybucyjne lub IT), którzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w naszym imieniu.

7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Administratora - AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach przekazywanie danych poza EOG odbywa się zgodnie z art. 46 RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.

8. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W oparciu o Państwa dane osobowe będziemy podejmować zautomatyzowane decyzje.

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu.

11. W każdym przypadku dotyczącym Państwa danych osobowych mogą Państwo się z nami kontaktować: telefonicznie, drogą korespondencyjną pod wskazany powyżej adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl.

Zgodnie z art.13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020839, NIP: 5262483798, REGON: 016380846, kapitał zakładowy 241 250 000,00 PLN („Administrator”).

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a)     przedstawienia oferty potencjalnym klientom, którzy wyrazili zgodę na kontakt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

b)     w przypadku danych osobowych osób niebędących klientami kontaktujących się telefonicznie z Administratorem dane będą przetwarzane w celu bieżącego udzielania informacji oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, oraz w formie nagrań rozmów telefonicznych na podstawie art. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora,

c)     w przypadku danych osobowych klientów kontaktujących się telefonicznie z Administratorem oraz danych osobowych klientów zgromadzonych w formie nagrań rozmów telefonicznych dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, złożenia Państwu oferty produktów i usług Administratora, tj. w celach marketingowych, w tym prowadzenia badań i analiz sprzedaży i jakości usług świadczonych przez Administratora, które stanowią prawnie uzasadnione interesy Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

d)     podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na oferowane przez Administratora produkty i usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

e)     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (np. obowiązków rachunkowych lub podatkowych),

f)      marketingowym oraz prowadzenia badań, analiz sprzedaży i jakości usług świadczonych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora - w przypadku gdy Administrator świadczy usługi lub dokonuje sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta.

3. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, dane zawarte w przesłanych Administratorowi dokumentach.

4. W przypadku osób kontaktujących się z Administratorem telefonicznie Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe:

a)        w przypadku klientów: imię, nazwisko, nazwa klienta, NIP, nr telefonu, adres, adresy poczty elektronicznej,

b)        inne podmioty: nazwa, NIP, nr telefonu, adres, adresy poczty elektronicznej.

5. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu cofnięcia przez zgody, jednak nie dłużej niż 3 lata. W pozostałych przypadkach będziemy przechowywać Państwa dane przez okres realizacji umowy oraz po jej wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń albo przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom (np. właściwym operatorom sieci, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności lub podmiotom świadczącym usługi bankowe) lub zewnętrznym dostawcom usług (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne, dystrybucyjne lub IT), którzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w naszym imieniu.

7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Administratora - AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach przekazywanie danych poza EOG odbywa się zgodnie z art. 46 RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.

8. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

9. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

11. W każdym przypadku dotyczącym Państwa danych osobowych mogą Państwa się z nami kontaktować: telefonicznie, drogą korespondencyjną pod wskazany powyżej adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl.

Regulamin korzystania z serwisu internetowego axpo.com

Definicje używane w niniejszym Regulaminie, mają następujące znaczenie:

1.     Axpo lub Usługodawca – Axpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020839, dla której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 5262483798, REGON: 016380846, kapitał zakładowy: 241.250.000,00 zł, e-mail: bok@axpo.pl;

2.     Dane – wszelkie informacje, dane, materiały, utwory, obrazy, filmy, wizerunki, dokumenty, znaki, symbole, aplikacje, programy oraz inne elementy, z których składa się Serwis, umieszczone w Serwisie przez Usługodawcę;

3.     Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);

4.     Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu internetowego axpo.com";

5.     RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

6.     Serwis – platforma informatyczno-informacyjna, dostępna za pośrednictwem strony www.axpo.com, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Usług;

7.     Usługi – usługi świadczone przez Axpo drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;

8.     UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);

9.     Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

1.     Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE, określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usług opisanych w § 4 poniżej oraz prawa i obowiązki Użytkowników.

2.     Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną nieodpłatnie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.     Regulamin określa w szczególności:

a)    rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Axpo;

b)    warunki świadczenia Usług;

c)     wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;

d)    zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;

e)    warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług;

f)      tryb postępowania reklamacyjnego.

1.     Serwis ma na celu dostarczenie informacji o Axpo i jej usługach. Informacje zawarte w Serwisie mogą mieć charakter spekulacyjny i odnosić się do przyszłości. Stanowią one wyraz oceny Axpo, dokonywanej w momencie zamieszczania tych informacji.

2.     Opublikowane treści nie stanowią zapytania ofertowego ani oferty. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią podstawy podejmowania przez Axpo wiążących decyzji ani udzielania odpowiedzi na pytania w sprawach indywidualnych. Żadne decyzje, w tym w szczególności dot. zatrudnienia, nie powinny być podejmowane na podstawie tych informacji.

3.     Treści publikowane w Serwisie nie stanowią żadnych obietnic ani gwarancji.

4.     Axpo ani żadna z jej spółek zależnych i stowarzyszonych, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody i zobowiązania, bezpośrednie, pośrednie i wtórne, deliktowe, w tym wynikające z zaniedbania, i umowne, a także wobec osoby lub stron trzecich, spowodowane dowolną przyczyną, w tym dostępem, wykorzystaniem lub niewykorzystaniem informacji i materiałów udostępnionych na niniejszej stronie internetowej, niewłaściwym korzystaniem z połączenia, usterkami technicznymi lub wejściem na podlinkowane strony. Ponadto spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść podlinkowanych stron. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

1.     Cała zawartość Serwisu jest chroniona prawem autorskim. Logo Axpo zamieszczone na stronach Serwisu jest własnością spółki Axpo Holding AG i jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

2.     Wejście na stronę Serwisu, pobieranie i kopiowanie Danych z tej strony lub ich części nie daje Użytkownikowi żadnych praw do tych treści, oprogramowania, zastrzeżonego znaku towarowego, ani żadnych innych praw do Danych lub elementów Serwisu. Zabronione jest modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie strony internetowej, logo Axpo Holding AG i jego części w celach publicznych lub komercyjnych bez uprzedniej zgody Axpo Holding AG.

3.     Korzystanie z Serwisu i Danych przez Użytkowników może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu i zgodnie z obowiązującym prawem.

1.     Za pośrednictwem Serwisu Axpo świadczy Usługi polegające na dostępie do:

a)    informacji, materiałów i ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie;

b)    wyszukiwarki treści dostępnych w Serwisie;

c)     formularza kontaktowego;

d)    aktualnych danych teleadresowych Axpo;

e)    informacji o aktualnych ofertach pracy;

f)      informacje o aktualnych ofertach Axpo, programach promocyjnych, w tym regulaminach obowiązujących promocji;

g)    przekierowań na wybrane strony internetowe powiązane z Axpo;

h)    przekierowania na stronę, na której widoczne są oferty pracy w grupie Axpo.

2.     Axpo zastrzega, że na stronach Serwisu mogą znajdować się odnośniki (linki) do innych stron internetowych, w tym także niepowiązanych z Axpo, które posiadają odrębne regulaminy, zasady korzystania i warunki dotyczące ochrony prywatności. Axpo nie ponosi odpowiedzialności za treść tych regulaminów, zasad i warunków.

1.     Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.     Rozpoczęcie korzystania z Usług przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zawarciem z Axpo umowy o świadczenie Usług.

3.     Zabronione jest dostarczanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował takich działań o charakterze bezprawnym.

4.     W przypadku dostarczania takich treści przez Użytkownika, Axpo ma prawo zablokować lub ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Usług oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym.

5.     Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Jeśli Użytkownik zakończy korzystanie z Serwisu, umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.

6.     W celu prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Axpo sprzęt Użytkownika musi spełniać łącznie następujące wymagania techniczne:

a)    posiadać dostęp do sieci Internet,

b)    mieć zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera; przeglądarka powinna być zaktualizowana do najnowszej wersji.

7.     Korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od akceptacji przez Użytkownika plików cookies i uruchomienia oprogramowania typu Java, Java Script.

1.     Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących dostępu oraz funkcjonowania Usług.

2.     Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem:

a)    poczty elektronicznej (na adres e-mail: bok@axpo.pl),

b)    korespondencyjnie (na adres Axpo Polska sp. z o.o., Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa),

c)     telefonicznie (pod numerem telefonu: 22 452 53 00).

3.     Reklamacja powinna zawierać: opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz dane kontaktowe Użytkownika.

4.     Rozpatrzenie zgłoszenia związanego z Serwisem nastąpi w najszybszym możliwym terminie, w formie odpowiadającej sposobowi zgłoszenia reklamacji, z zastrzeżeniem podania odpowiednich danych kontaktowych przez Użytkownika. Termin realizacji tej usługi będzie zgodny ze standardami obsługi klientów Axpo i nie będzie dłuższy niż 14 dni.

1.     Administratorem danych osobowych Użytkownika, podawanych przez Użytkownika w Serwisie, jest Axpo Polska sp. z o.o. jest z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa. 

2.     Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem https://www.axpo.com/pl/pl/poznaj-Axpo/informacje-prawne.html

1.     Mając na uwadze publiczny charakter sieci Internet Axpo informuje, że korzystanie z Serwisu może wiązać się z ryzykiem. Szczególne zagrożenia to m.in.:

a)    możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną;

b)    obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;

c)     obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania;

d)    możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;

e)    możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł);

f)      piractwo;

g)    sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;

h)    możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług;

i)      czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.

2.     W związku ze szczególnym charakterem zagrożeń elektronicznych, w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zaleca się Użytkownikowi objęcie ochroną urządzeń, z których korzysta, np. poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń, ochronę danych służących do uwierzytelniania dostępu, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci Wi-Fi. Użytkownik korzystający z publicznych kanałów teleinformatycznych akceptuje powyższe ryzyko.

1.     Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie w Serwisie oraz na żądanie Użytkownika może zostać wysłany na wskazany przez niego adres e-mail w formie umożliwiającej Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie na komputerze lub innym urządzeniu końcowym.

2.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz UŚUDE. Wyłącza się stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących oferty składanej w postaci elektronicznej, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 

3.     Axpo zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności:

a)    wprowadzenie nowych lub nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych;

b)    dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym systemie teleinformatycznym Usługodawcy;

c)     zmiany w funkcjonalności Serwisu polegające na dodaniu nowych usług, funkcji, narzędzi lub modułów;

d)    zmiany w ofercie Axpo.

4.     W przypadku zmiany treści Regulaminu, Axpo zamieści na stronie Serwisu nowy tekst Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania oraz poinformowania Użytkowników o nowym tekście Regulaminu w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Dalsze korzystanie z Serwisu po wejściu w życie nowego tekstu Regulaminu oznacza akceptację jego postanowień.

5.     Axpo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Ewentualne przerwy w działaniu Serwisu mogą wystąpić w związku z modyfikacją lub aktualizacją oprogramowania, zawartości Serwisu albo na skutek nieprzewidzianych awarii i błędów. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Axpo podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.

6.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.12.2020.